Privacy Policy

Vink Standbouw B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vink Standbouw B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vink Standbouw B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Vink Standbouw B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vink Standbouw B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht
 • Bancaire gegevens, waaronder een rekeningnummer of creditcardnummer;
 • BTW nummer.

U heeft te allen tijde het recht om de informatie die wij van u hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek naar vink@vink.net te sturen.

Periodiek versturen wij een nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze organisatie, diensten, acties en nieuws met betrekking tot onze evenementen, toe te sturen. Bij iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Opt-out” mogelijkheid. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen aanbiedingen meer zal ontvangen van Vink Standbouw B.V..

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Op de website van Vink Standbouw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

Gebruik van persoonsgegevens

Vink Standbouw B.V. verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren. Vink Standbouw B.V. kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van Vink Stands & Events.

Bewaartermijn

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens na drie jaar verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Vink Standbouw B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Ter bescherming van onze systemen en ter controle en voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij van ieder bezoek van u aan deze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:

 • De website van waaruit u onze website oproept;
 • Het IP-adres;
 • Het tijdstip en de datum van toegang;
 • De http-antwoordcode;
 • De informatie over de browser en het besturingssysteem welke u gebruikt.
Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Vink Standbouw B.V. gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u om deze reden aan d0eze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 9-8-2018.

Contact informatie

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy kunt u contact opnemen met de heer M. de Haan via vink@vink.net of telefonisch op nummer 0031-88-2848648.